Peniaze copyC
©obrázok:Redakcia Svet v preklade.sk

Nižšie uvedený text vytvorili administrátori a členovia skupiny na Facebooku, ktorí sa problematikou už dlhšie zaoberajú. Sú to osoby právnické a preto určite kompetentné pripomienkovať novelu zákona. Prosím čítajte!

*******

Exekúcia je pre Slovákov výraz, ktorý nepotrebujú mať presne definovaný, lebo ním „trpí“ skoro 3 000 000 Slovákov. Tento nový „trend“ ničí životy rodín, jednotlivcov. Jednoznačne sa každému z nás ponúka otázka: „Prečo sa ľudia zadĺžili a potom si svoje záväzky ©nesplácali?“ Na toto je jednoduchá odpoveď. V tomto článku predložíme zopár modelových situácii z bežného života Slovákov.

Bežná slovenská rodina – zamestnaní rodičia s dvomi deťmi, rodina zaťažená hypotékarným úverom, ktorý im zabezpečil strechu nad hlavou. Spotrebný úver na prerobenie kúpenej nehnuteľnosti. Jedno z detí ochorelo na rakovinu. Jeden z rodičov trávi čas s dieťaťom v nemocnici, takže týmto osudom rodina prišla o jeden príjem. Hradia cesty do nemocnice a všetky výdavky spojené s liečbou svojho dieťaťa. Problém je na svete. V tomto prípade sa dieťa vyliečilo, ale rodina prišla o strechu nad hlavou, lebo nezvládali splácať hypoúver a majú „na krku“ exekúciu, lebo im nezostali peniaze na úhradu splátok spotrebného úveru. Toto je pre túto rodinu priam likvidačná situácia.

Ďalší prípad v bežného života – zdravý, produktívny človek. Riadne zamestnaný – zoberie si pôžičku na kúpu motorového vozidla, aby sa mohol denne dopraviť do práce. Ďalej užíva bežné produkty ako napríklad – paušál + mobilný telefón poskytnutý operátorom, internet + TV zabudované doma a iné vymoženosti modernej doby. Príde ale náhly zvrat, ťažká choroba. Po operáciach a liečbe sa z tohto produktívneho človeka stáva invalidný dôchodca s mesačným príjmom 190 Eur. Opäť je problém na svete. Tento človek padá “ na dno“, lebo na ňom doslova „parazitujú“ exekútori.

Týchto životných príbehov na Slovensku pribúda, mohli by sme písať konkrétne prípady na stovky strán. Otázka znie : “ Ako sa dá táto situácia riešiť?“

V prvom rade potrebuje mierne kozmetické úpravy Exekučný poriadok. V súčastnosti exekútor môže použiť na vymáhanie dlhu súbežne všetky možné dostupné prostriedky, ktoré mu povoľuje práve Exekučný poriadok – Štvrtá časť – Spôsoby vykonania exekúcie § 62,63,64. § 65 exekútorovi umožňuje vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. Príklad –  exekútor vykonáva zrážky zo mzdy, ale súbežne môže blokovať účet v banke, zriadiť EZP ( exekučné záložné právo ) na nehuteľnosť, ak sa jedná o dlh nižší ako 2000 Eur ( istina ), ak je dlh vyšší ako 2000 Eur – exekútor môže nariadiť dražbu nehnuteľnosti. Následne môže zablokovať vami vlastnené motorové vozidlo, predať Vaše cenné papiere, predať váš podnik, predať vaše hnuteľné veci. Tieto všetky prostriedky môže použiť súbežne, čo je pre dlžníka likvidačné.

Navrhujeme nasledovnú zmenu § 65 EP – Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní len jedným s uvedených spôsobov. Exekútor v prvom rade využije dohodu o splátkach. Pokiaľ dlžník nespolupracuje, vtedy môže exekútor pristúpiť k využitiu ďalších možností vymáhania dlhu, ktorý mu umožňuje § 63 EP.

V druhom rade dnes ľudia prichádzajú o svoje nehnuteľnosti za dlhy vo výške nad 2000 Eur ( istina ) formou dražby nehnuteľnosti. Presné znenie paragrafov nám ponúka EP -Piaty oddiel § 134 – 165. Suma, nad ktorú je možné dražiť nehnuteľnosť je príliš nízka, táto suma je neadekvátnou protihodnotou voči cene nehnuteľnosti.

Navrhujeme naslednovnú zmenu – Exekúciu predajom nehnteľnosti možno vykonať len vtedy, ak výška dlhu povinného presahuje 10.000 Eur (istina), alebo hranicu určiť prostredníctvom znaleckého posudku k danej nehnuteľnosti a výšky dlhu povinného, aby bola protihodnota adekvátna.

V ďalšom rade je najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva na Slovensku práve už hore spomínaní – invalidní dôchodcovia, starobní dôchodcovia a iné chránené osoby.

Tu navrhujeme dôkladné preskúmanie každého jedného prípadu príslušným súdom, zistiť dôvod, prečo sa do tejto situácie povinný dostal a podľa toho zvážiť zastavenie exekúcie v plnom rozsahu.

Je mnoho rodín, ktoré vďaka exekúciam žijú na pokraji biedy. Ani jeden z týchto ľudí sa nezbavuje zodpovednosti, svoje záväzky sú ochotní si riadne splácať. Ak vznikne dlh voči veriteľovi, súd vydáva platobný rozkaz. Každý má právo podať odpor voči platobnému rozkazu, ak sú mu známe okolnosti ako napríklad, že pred časom dlh uhradil. Pokiaľ žiadna takáto skutočnosť nie je a dlžník platobný rozkaz ignoruje – nastúpia „vymáhači“ – v slovenskej terminológii nazývaní ako inkasné strediská.

Tieto „telefonické“ spoločnosti sa ľuďom vyhrážajú, vyvíjajú na nich cez telefón psychický tlak. Spoločnosti si neoverujú, či dlžník dlh nespláca oprávnenému, mnoho krát nevlastnia ani pôvodné zmluvy, ktoré oprávnený s povinným spísal. Konajú na základe „ničoho“, telefonáty nahrávajú, poštové zásielky doručujú obyčajnou poštou, do zásielok uvádzajú lehoty, čím zasa porušujú zákon. Pokiaľ niekto uvedie do listu lehotu, je povinný zásielku odoslať doporučenie, do vlastných rúk. Dôvod? Lehota začína plynúť dňom prevzatia zásielky. „Vymáhači“ listy posielajú obyčajnou poštou, takže nedisponujú dôkazom o prevzatí zásielky.

Navrhujeme totálny zákaz podnikania týmto spoločnostiam na území celej Slovenskej republiky.

Tieto fakty a návrhy čerpáme priamo zo životných príbehov ľudí, ktorí bojujú s veternými mlynmi. Mravenčou prácou vieme tieto životy pomaly vrátiť do pokojného života, ale tento problém potrebuje celoplošnú a radikálnu zmenu.

©text:Administrátori stránky Exekúciám stop – Ľudia pre ľudí (Facebooková skupina)

Exekúciám stop: zmeňte zákon!https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/04/Peniaze-copyC.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/04/Peniaze-copyC.jpgadminEkonomikaÚžera na SlovenskuNižšie uvedený text vytvorili administrátori a členovia skupiny na Facebooku, ktorí sa problematikou už dlhšie zaoberajú. Sú to osoby právnické a preto určite kompetentné pripomienkovať novelu zákona. Prosím čítajte! ******* Exekúcia je pre Slovákov výraz, ktorý nepotrebujú mať presne definovaný, lebo ním 'trpí' skoro 3 000 000 Slovákov. Tento nový 'trend'...