Táto druhá dohoda z Minska v tzv. normandskom formáte vyprodukovala dva dokumenty o podmienkach prerušenia bojov na rusko-ukrajinskom fronte. Nie je to normálna mierová zmluva, jej výsledkom je ako prvý krok prerušenie bojov. Tu uverejňujeme len ten prvý dokument.
A/ Dokument: Komplex opatrení na splnenie Minských dohôd.

Obsahuje tieto body:
1. Okamžité a všeobecné prerušenie boja v jednotlivých rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti Ukrajiny a jeho prísne splnenie počnúc 00. 00 hod. (kyjevského času) 15. februára 2015.


2. Odvedenie všetkých ťažkých zbraní z oboch strán do rovnakých vzdialeností s úmyslom vytvorenia zóny bezpečnosti do šírky 50 km podľa druhu delostreleckých systémov a kalibru 100 mm a viac, zóny bezpečnosti do šírky 70 km podľa RSZO a do šírky 140 km podľa RSZO „Tornado-S“, „Uragan“, „Smerč“ a taktických raketových systémov „Točka“ (Točka U)
– Pre ukrajinské vojská: od skutočnej línie dotyku s protivníkom
– Pre ozbrojené formácie samostatných rajónov Doneckej a Luganskej oblasti Ukrajiny: od línie bojov podľa Minského memoranda z 19. septembra 2014
Stiahnutie vyššie uvedených ťažkých zbraní treba začať najneskôr dva dni po zastavení bojov a ukončiť v priebehu 14 dní.


4. Tomuto procesu bude nápomocné OBSE s podporou Trojstrannej kontaktnej skupiny.
Zabezpečiť efektívny monitoring a overovanie režimu prímeria a stiahnutia ťažkej výzbroje zo strany OBSE od prvého dňa stiahnutia s použitím všetkých potrebných technických prostriedkov, vrátane družíc, BPLA, radiolokačných systémov a podobne.


4. V prvom dni po stiahnutí treba začať dialóg o spôsoboch zostavenia miestnych volieb v súvislosti s ukrajinským zákonodarstvom aj zákonom Ukrajiny „O dočasnej organizácii miestnej samosprávy v samostatných rajónoch Doneckej a Luhanskej oblasti“ a tiež o budúcom režime týchto rajónov na základe uvedeného zákona. Bezprostredne, najneskôr do 30 dní od dátumu podpísania tohto dokumentu prijať nariadenie Najvyššej rady Ukrajiny so smernicou pre územie, pre ktoré platí osobitný režim v súvislosti so zákonom Ukrajiny „O dočasnom usporiadaní miestnych samospráv v rajónoch Doneckej a Luhanskej oblasti „ na základe línie ustanovenej v Minskom memorande z 19. septembra 2014.


5. Zabezpečiť milosť a amnestiu cestou zákona zakazujúceho prenasledovanie a trestanie osôb v súvislosti s udalosťami na územiach v jednotlivých rajónoch Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny.
6. Zabezpečiť oslobodenie a výmenu všetkých rukojemníkov a nezákonne držaných osôb na základe princípu „všetci za všetkých“. Tento proces musí byť ukončený najneskôr na piaty deň po stiahnutí.


7. Zaistiť bezpečný prístup, dopravu, uskladnenie a distribúciu humanitárnej pomoci tým, ktorí ju potrebujú na základe medzinárodného mechanizmu.


8. Charakterizovanie možností úplného obnovenia sociálno-ekonomických záväzkov vrátane sociálnych platieb, taktiež výplaty dôchodkov a iných platieb (príjmov a dôchodkov, včasná výplata všetkých obecných účtov, obnovenie zdanenia v rámci justičného práva Ukrajiny). Za tým účelom Ukrajina obnoví správu segmentu svojho bankového systému v oblastiach zasiahnutých konfliktom a možno bude vytvorený medzinárodný mechanizmus pre uľahčenie takých platieb.

9. Obnovenie plnej kontroly nad štátnou hranicou zo strany vlády Ukrajiny v celej zóne konfliktu, ktoré treba začať v prvý deň po miestnych voľbách a ukončiť po všeobecnom politickom zregulovaní (miestne voľby v rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti na základe ukrajinského práva a ústavná reforma) ku koncu roka 2015 s podmienkou splnenia bodu 11 – s konzultáciami a po odsúhlasení s predstaviteľmi rajónov Doneckej a Luhanskej oblasti v rámci Trojstrannej kontaktnej skupiny.


10. Stiahnutie všetkých zahraničných ozbrojených skupín, vojenskej techniky a tiež žoldnierov z územia Ukrajiny pod dohľadom OBSE. Odzbrojenie všetkých nezákonných skupín.


11. Prevedenie konštitučnej reformy na Ukrajine s účinnosťou platnosti ku koncu roka 2015 – novej ústavy, predpokladajúcej v zmysle kľúčového prvku decentralizáciu ( so súpisom odlišností jednotlivých rajónov Doneckej a Luganskej oblasti ) a tiež prijatie stáleho zákonodarstva s osobitným statusom samostatných rajónov Doneckej a Luganskej oblasti v súvislosti s opatreniami, stanovenými v odstavci 1 do konca roka 2015.


12. Na základe zákona Ukrajiny „O dočasnom usporiadaní miestnych samospráv v samostatných rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti“ problémy týkajúce sa miestnych volieb sa budú prejednávať a odsúhlasovať s predstaviteľmi samostatných rajónov Doneckej a Luganskej oblasti v rámci Trojstrannej kontaktnej skupiny. Voľby budú usporiadné s dodržaním súvisiacich štandardov OBSE počas minitoringu Minskej skupiny OBSE.


13. Zosilniť činnosť Trojstrannej kontaktnej skupiny, vrátane vytvorenia pracovných skupín pre naplnenie súvisiacich aspektov Minských dohovorov. Tieto budú odzrkadlovať zostavu Trojstrannej kontaktnej skupiny.


Poznámka 1. Také opatrenia v súvislosti so zákonom „O osobitnom usporiadaní miestnych samospráv v samostatných rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti“ zahŕňajú nasledovné:
– Oslobodenie od odsúdenia, stíhania a diskriminácie osôb spojných s udalosťami majúcimi miesto v rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti.
– Právo na rečové samourčenie
– Účasť orgánov miestnej sammosprávy v ustanovení hláv orgánov prokuratúry a súdov v samostatných rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti.
– Možnosť pre ústredné orgány štátnej moci rozhodovať so zodpovednými orgánmi miestnych samospráv dohody vzťahujúce sa na ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj samostatných rajónov Doneckej a Luganskej oblasti.
– Vláda poskytuje podporu sociálno-ekonomickému rozvoju samostatných rajónov Doneckej a Luganskej oblasti.
– Súčinnosť zo strany ústredných orgánov moci v cezhraničnej spolupráci medzi samostatnými rajónmi Doneckej a Luganskej oblasti a regiónmi Ruskej federácie.
– Vytvorenie oddielov národnej milície z rozhodnutí miestnych sovietov s cieľom podpory spoločenského poriadku v samostatných rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti.
– Plné moci poslancov miestnych rád a úradných osôb zvolených v predčasných voľbách vyhlásených Najvyššou radou Ukrajiny týmto zákonom, nemôžu byť predčasne zrušené.
Podpisy: účastníci trojstrannej kontaktnej skupiny, vyslanec Heidi Tagliavini, druhý prezident Ukrajiny L. D. Kučma, vyslanec Ruskej federácie na Ukrajine M. J. Zurabov, A. V. Zacharčenko, I. V. Plotnickij

zdroj a foto: Ria Novosti

preklad: redakcia SvP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/02/Minsk201512.2.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/02/Minsk201512.2-300x300.jpgadminPolitikaEÚ,Rusko,UkrajinaTáto druhá dohoda z Minska v tzv. normandskom formáte vyprodukovala dva dokumenty o podmienkach prerušenia bojov na rusko-ukrajinskom fronte. Nie je to normálna mierová zmluva, jej výsledkom je ako prvý krok prerušenie bojov. Tu uverejňujeme len ten prvý dokument. A/ Dokument: Komplex opatrení na splnenie Minských dohôd. Obsahuje tieto body: 1. Okamžité...