6.časť
Výňatok z „Encyklopedie tajných služeb 20. století.“
Autori: Helmut Roewer, Stefan Schäffer, Matthias Uhl, rok vydania 2003
 
heslo: Pozadie a súvislosti pádu ruskej monarchie.
 
Zo spravodajského hľadiska je na tomto boľševickom puči významná tá okolnosť, že ho sprevádzala a intenzívne podporovala náročná, z mnohých čiastkových opatrení pozostávajúca operácia nemeckých tajných služieb.
Menej významnú úlohu popritom zohral Vladimír Iljič Uljanov ako hnacia sila a ťažko regulovateľná hlava udalostí. Dôležitejšie bolo, že tento muž by bez nemeckých peňazí a bez nemeckej logistiky z najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nedostal príležitosť.
 
Udalosti, ktoré všetkému predchádzali, možno sledovať najskôr od roku 1915.
Od tohto roku možno preukázať intenzívne nemecké úsilie vytrhnúť nepriateľské Rusko zo zväzku mocností Dohody za pomoci vnútorných nepokojov.
 
Bola to sústredená akcia berlínskeho ministerstva zahraničia, nemeckého generálneho štábu armád, hlavne jeho oddelenia IIIb a mnohých jednotlivcov, ktorí sledovali najrozličnejšie záujmy.
 
Použitá stratégia pozostávala z dvoch prvkov: jednak zvrhnúť cársky režim, jednak obsahovala tendenciu oslabiť impérium odtrhnutím neruských národov.
 
Exponenti na nemeckej strane boli diplomati Ulrich Graf Brockdorff-Ranzau, Rudolf Nadolny a bývalý soc-dem- revolucionár a vojnový zbohatlík Alexander Helphand.
 
Na ruskej strane bol spojovacím článkom Karl Radek.
 
Nemecká akcia bola obsahovo mnohovrstevnatá natoľko, že sa nedá dopátrať jednotného mena celej operácie. Dokumenty berlínskeho min. zahraničia boli uložené pod hlavičkou „revolucionizovania Ruska“.
 
Obsahuje rôzne aktivity,  snahy o spravodajský prieskum ruskej ríše a jej vnútorných nepriateľov, sabotáže a podporu politického prevratu.
 
Toto úsilie našlo skoro svojho realizátora: sústredilo sa na Lenina a jeho súdruhov, ktorých Nemci ohodnotili ako indivíduá zvlášť bezohľadné.
 
Od decembra 1915 začal dostávať finančnú podporu od Nemcov.
9.4.1917 Lenin opustil s viacerými taváriščmi a spikleneckými súvercami na nemecký popud švajčiarsky exil a vydal sa cez Nemecko a Švédsko do Ruska.
13.4.1917 prekročil švédsko-ruskú/fínsku/ hranicu. Neskôr sa tento presun často prezentoval ako cesta v zaplombovanom železničnom vagóne.
Následne, až do leta 1918, možno dokázať poskytovanie rozličných finančných príspevkov prostredníctvom Jacoba Ganetzki-Furstenberga, Mieczyslawa Kozlowskiho a Eugenie Sumensohnovej. Tieto peniaze tvorili materiálnu základňu na prevzatie moci a jej udržanie.
 
K spravodajskému ovplyvňovaniu ruskej revolúcie patrí aj opak nemeckých aktivít. Dohoda sa začala v r. 1917 intenzívne snažiť udržať vojnového spojenca Rusko na svojej strane.
 
Subvencovala tie politické strany Ruska, ktoré boli za pokračovanie vojny po boku Nemecka, aj letnú kampaň v r. 1917 proti boľševikom.
Keď potom Lenin uchopil moc, zmenil sa tok financií v tom zmysle, že predovšetkým boli podporované protirevolučné puče a atentáty./napr. Lotyšský komplot./ Toto sa dialo hlavne na Britský podnet v roku 1918.
Tieto snahy skončili neúspechom kvôli bezohľadnému postupu Červenej armády a Čekistov. Levovi Trockému, ktorému boľševici vďačili za svoj úspech, prisúdila ruská historiografia na dlhé desaťročia úlohu zradcu.
 
Lit.: Helmut Altrichter: Russland 1917. Das Jahr der revolution. Zurich 1997
Gerhard Schiesser/Jochen Taupmann: Russisch Roulette. Das deutsche Geld und die Oktoberrevolution. Berlín 1998.   
 
Nuž, a v tejto zvláštnej súhre okolností naskrze nie náhodných sa ocitol aj náš Tomáš Masaryk v roku 1917 aby  nastolil „boľševistickú moc“.

Vtedy však, nemohol vedieť, že čo sa z toho vykľuje. No brigadírku a la Lenin nosieval až do svojho skonu.

Item, všetky tieto ingrediencie, záujmy, peniaze a tajné služby, spôsobili  pád  Romanovcov a Habsburgovcov.
Lev Trockij bol podporený finančne USA, Lenin & comp. Nemeckou ríšou, Masaryk dostával mohutnú finančnú podporu českých a slovenských národných spolkov v USA  a od milionára Cranea, ktorého dcéru si Jan Masaryk na šesť rokov vzal za manželku, a údajne aj trocha peňazí od Carnegieho. Ďalej dostával peniaze od Britov a Francúzov… /ich tajných služieb/ proste, zadlžil sa na všetky strany.

Idoly v politike a ich omyly je treba správne rozlúštiť a pomenovať ich skutočnú úlohu v histórii aby sa budúce generácie poučili a nedopúšťali tých istých omylov.

©preklad Ľudmila Balážová-Marešová

adminHistorický krúžokseriál Idoly a omyly II6.časť Výňatok z 'Encyklopedie tajných služeb 20. století.' Autori: Helmut Roewer, Stefan Schäffer, Matthias Uhl, rok vydania 2003   heslo: Pozadie a súvislosti pádu ruskej monarchie.   Zo spravodajského hľadiska je na tomto boľševickom puči významná tá okolnosť, že ho sprevádzala a intenzívne podporovala náročná, z mnohých čiastkových opatrení pozostávajúca operácia nemeckých tajných služieb. Menej významnú úlohu popritom zohral Vladimír...