Objavil sa útržok papyrusu, ktorý v koptskej reči spomína Ježišovu manželku. Toto rúhanie sa rigidnej rímskokatolíckej náuke možno čítať na útržku veľkom ako vizitka. Vzácny nález sa nachádza v rukách anonymného Egypťana. Dôležitá časť textu o Ježišovom manželskom stave znie: „Ježiš mi povedal: Moja manželka…“

Vatikánski preláti majú problém. Zrejme im tu chýbajú aj adekvátne protiargumenty. Vierouka je vážne atakovaná uhlíkovou analýzou, ktorá dokázala, že papyrus pochádza zo 7.-9. storočia po Kr., z čoho možno logicky vyvodiť, že starí kresťania ešte osem storočí po ukrižovaní Ježiša Nazaretského mali inú predstavu a správy o živote svojho Spasiteľa, než sa vyučuje teraz. Keďže tieto biografické údaje sa vraj nachádzali v neuznaných apokryfných evanjeliách – evanjelium Rozhovor s Bohom, (o detstve Ježišovom) Evanjelium podľa Filipa, (ktoré hovorí o ľúbostnom vzťahu medzi Ježišom a Máriou Magdalénou, z ktorého mu porodila dcéru Sáru), Evanjelium podľa Márie, (ktoré opisuje konflikt medzi apoštolom Petrom a Máriou Magdalénou), Evanjelium podľa Tomáša, Evanjelium o pravde, Evanjelium o Egypťanoch.), analýza kúska koptského papyrusu priživuje vieroučný konflikt vo zväzku kresťanských cirkví, menovite medzi pravoslávím a rímsko-katolíkmi.

Zdroje: Historická revue č.5/2014

©text SvP

foto:wikipédia

adminHistorický krúžokObjavil sa útržok papyrusu, ktorý v koptskej reči spomína Ježišovu manželku. Toto rúhanie sa rigidnej rímskokatolíckej náuke možno čítať na útržku veľkom ako vizitka. Vzácny nález sa nachádza v rukách anonymného Egypťana. Dôležitá časť textu o Ježišovom manželskom stave znie: „Ježiš mi povedal: Moja manželka...“ Vatikánski preláti majú problém. Zrejme im tu chýbajú...